Παραγωγή νέου προϊόντος φυσικής μαύρης ελιάς
ποικιλίας Καλαμών μειωμένης αλατότητας
LOWSALTOLIVES
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο με τίτλο «Παραγωγή νέου προϊόντος φυσικής μαύρης ελιάς ποικιλίας Καλαμών μειωμένης αλατότητας», με ακρωνύμιο LowSaltOlives, φιλοδοξεί στη δημιουργία ενός προϊόντος με την μερική υποκατάσταση του αλατιού με άλλα χλωριούχα άλατα με σκοπό τη δημιουργία ενός τελικού προϊόντος μειωμένης αλατοπεριεκτικότητας. Το νέο προϊόν θα έχει διατροφικό ισχυρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας, θα είναι ελκυστικό στους καταναλωτές καθώς θα απευθύνεται σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού και κυρίως στα άτομα με υπέρταση συμβάλλοντας και στην μείωση πιθανότητας εμφάνισης υπέρτασης στον υπόλοιπο πληθυσμό.